win:開啟「開始」選單

  win+D:最小化或還原windows視窗

  win+E:開啟「資源管理器」

  win+F:開啟「搜尋」對話框

  win+Ctrl+F:開啟「搜尋電腦」對話框

  win+F1:開啟「幫助和支援中心」

  win+R:開啟「執行」對話框

  win+break:開啟「系統屬性」視窗

  win+L:鎖定電腦

  win+U:開啟「輔助工具管理器」

創作者介紹
創作者 alanliang0417 的頭像
alanliang0417

Alan的隨身筆記

alanliang0417 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()